Anasayfa / Aydınlatma Metni

ADİL VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Adil Varlık Yönetim Anonim Şirketi (Adil) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni, Adil Varlık Yönetim AŞ. Tarafından başta TC anayasası olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilerin korunması, ilgili usul ve esaslara uyulması ile Kanunun 10., Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında tebliğin 4.maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Adil , KVKK’nda tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle işlemektedir;

1. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında geçen;

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, sisteme giriş/çıkış zamanları, bulunulan konum, özgeçmişler, doğum yeri, doğum tarihi, e-posta adresi, görüntü kayıtları ve sair benzer tüm veriler),

Özel nitelikli kişisel veri

Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gereken her türlü veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, kıyafet, sendika üyeliği, sağlık, biyometrik ve genetik veriler)

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

KVKK

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sahibi

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi,

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

İrtibat Kişisi

Kurum’la iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi anlamlarına gelmektedir.

2. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi:
Sorumlusu

Adil Varlık Yönetim Anonim Şirketi

İrtibat Kişisi:

Vicdan Çeribaşı

3. Veri Sorumlusunun Kimliği ve Faaliyet Alanı

Adil Varlık Yönetim AŞ, BDDK izni ile kurulmuş bir şirket olup, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat kapsamında bankaların ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının devir alınması vasıtası ile Türk Borçlar Kanunu kapsamına alacaklı sıfatını kazanarak satın alınan söz konusu alacakların borçlusundan tahsil edilmesine yönelik işlemler tesis etmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi

Portföy borçlularımızın, portföy borçlularının yakınlarının, kefillerinin ve sair ilişkili olduklarının, icra ve dava dosyaları kapsamındaki kişilerin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, işbirliği içinde ya da ilişkide olduğumuz banka, kurum ve firma çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve sair 3. kişilerin, uhdemizde bulunan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Adil tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir.

Bu nedenle, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin İşlenmesi konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı


5.1. KVKK’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileriniz;


5.2. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir;

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hissedarlarımıza, üst yönetimimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, ifa yardımcılarımıza veya Şirket faaliyet konusu ve amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü şahıslara aktarılabilecektir.

7. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta veya ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Şirket prosedürlerinde ve Şirket politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

8. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

8.1. KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için İlgili kişi olarak Kanun kapsamındaki söz konusu taleplerinizi, Şirket’imizin Zümrütevler Mahallesi, Ural Sok. No:30 Maltepe İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, bireysel kep adresiniz olması halinde Şirket’imizin kep adresi olan adilvarlik@hs01.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@adilvarlik.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Şirket’imiz söz konusu talepleri ilgili Tebliğ kapsamında ve otuz günü geçmemek şartıyla en kısa süre içerisinde sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

8.2. Başvurunuz en kısa sürede, her halükarda en geç 30 gün içinde, sonuçlandırılacaktır.

8.3. Kişisel veri sahibi olarak, başvurunuzun reddedilmesi, gereğinin yerine getirilmemesi, verilen cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a başvurabilirsiniz.KVKK’nun 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

9. KVKK’nun 5. maddesinde Adil’in “Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller” ile KVKK’nun 28. maddesindeki Kanun’un uygulanmasındaki “İstisnalar” düzenlenmiştir.

10. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

10.1. Genel

Kullanılmakta olan internet tarayıcısı aracılığı ile internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların cihazlarına gönderilen küçük veri dosyaları çerez olarak anılmakta olup, internet siteleri bu çerezler vasıtası ile kullanıcıları tanımaktadır ve çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bu çerezler, Şirket tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı zamanda Şirket tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların cihazlarına benzeri teknolojiler yerleştirerek IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı bilgileri edinebilmektedir. Ayrıca, Şirket sistemlerinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk Şirket’e ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

10.2. Çerez Türleri<

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

10.3.Çerezlerin Kullanım Amaçları

Şirket tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

10.4. Çerezleri Devre Dışı Bırakmak

Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı bir şekilde seçili olarak bulunmaktadır ve kullanıcılar bu seçim durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirebilmekte ve dolayısıyla da mevcut çerezleri silip ileriki çerez kullanımlarını da reddedebilmektedir; nitekim çerez kullanımının iptal edilmesi halinde Şirket sistemlerindeki bir takım özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir. Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedirAydınlatma Metni 21.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve www.adilvarlik.com.tr internet sitesinde yayımlanmaktadır. Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenmesi durumunda yürürlük tarihi de güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.

Adil Varlık Yönetim Anonim Şirketi